Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Liên hiệp châu Âu : vẫn theo dõi sát vấn đề tự do ngôn luận tại Việt Nam

Thanh Phương -  Đài RFI

Ông Trn Văn Huỳnh, cha ca anh Trn Huỳnh Duy Thc, hin đang ngi tù vi ti danh “ hot đng nhm lt đ chính quyn”, va cho công b trên mng Bauxite Vit Nam bc thư đ ngày 01/03/2012 ca Tng v Đi ngoi châu Âu, Liên hip châu Âu, phúc đáp bc thư ca ông Huỳnh đòi ci thin nhân quyn Vit Nam.
   Phiên tòa sơ thẩm tháng 01/2010. Từ phải sang trái: Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức
Anh Trn Huỳnh Duy Thc đã b tuyên án 16 năm tù giam trong phiên x tháng 01/2010 vi ti danh “ hot đng nhm lt đ chính quyn”, cùng vi lut sư Lê Công Đnh, Lê Thăng Long và Nguyn Tiến Trung. Trong bc thư đ ngày 05/02/2012 va qua, ông Trn Văn Huỳnh, cha ca Trn Huỳnh Duy Th,c đã kêu gi Liên hip châu Âu chú trng và tr giúp hiu qu hơn cho vic ci thin tình trng nhân quyn Vit Nam.
Trong bc thư, ông Trn Văn Huỳnh nhc li rng Hip đnh hp tác 1995 gia Cng đng châu Âu và Vit Nam có quy đnh “tôn trng nhân quyn và các nguyên tc dân ch” là nn tng cho s hp tác gia hai bên. Ông Huỳnh t ý hy vng là Liên hip châu Âu s thc thi hiu qu hip đnh này đ Vit Nam nhanh chóng thiết lp Nhà nước pháp quyn và tôn trng nhân quyn, mà chng minh rõ ràng nht là tr t do cho Trn Huỳnh Duy Thc, Nguyn Tiến Trung, Lê Công Đnh và Lê Thăng Long, cũng như cho ông Trn Anh Kim, người cũng đã b tuyên án tù trong cùng thi gian . 
Trong bc thư phúc đáp ông Trn Văn Huỳnh đ ngày 01/03/2012 va qua, Tng v Đi ngoi ca Liên hip châu Âu cho biết h “ tiếp tc theo dõi cht ch các din tiến v t do ngôn lun ti Vit Nam và các trường hp cá nhân được quan tâm”, trong đó có trường hp ca Trn Huỳnh Duy Thc. 
Bc thư nhc li là “ngày 21/1/2010, các Trưởng phái b thuc Liên hip châu Âu ti Hà Ni đã công khai bày t mi quan ngi mnh m v các th tc t tng và kết qu ca các phiên tòa t chc ti Hà Ni và Thành ph H Chí Minh đ xét x con trai ông cùng nhng nhà hot đng dân ch ôn hòa và các blogger”. 
Ngoài ra, bc thư cho biết là trong thi gian Vòng Đi thoi đu tiên v Nhân quyn gia Vit Nam và Liên hip châu Âu ti Hà Ni vào ngày 12/01/2012, vn đ t do ngôn lun đã được tho lun rt chi tiết, đc bit nhn mnh đến quyn ca các cá nhân được bày t quan đim ca h và các hn chế v phương tin truyn thông và Internet ti Vit Nam.
Liên hip châu Âu kêu gi Vit Nam “tuân th các nghĩa v ca mình theo Điu 19 Công ước Quc tế v các quyn Dân s và Chính tr (ICCPR) và nêu lên mi quan ngi v các quy đnh an ninh trong B Lut Hình s áp đt nhng hn chế nghiêm trng trong t do ngôn lun”. Liên hip châu Âu EU cũng nêu ra mt s các trường hp cá nhân, trong đó có trường hp Trn Huỳnh Duy Thc, thúc gic Vit Nam tr t do cho tt c các công dân b giam gi vì đã s dng mt cách ôn hòa quyn t do ngôn lun đã được quc tế công nhn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến